U bent hier: Home / Nieuws / GSV – goedkeuring in 1e lezing

GSV – goedkeuring in 1e lezing

10-11-2022 - Op 10 november 2022 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in eerste lezing het ontwerp van Gewestelijke Stedelijke Verordening goedgekeurd.

Het ontwerp van GSV beoogt de uitvoering van de doelstellingen van de Regering op het gebied van stedenbouw, door een toekomstgerichte regelgeving voor te stellen die de verdere ontwikkeling van de huidige praktijken aanmoedigt en die een anticiperende en begeleidende rol speelt in de transformatie van het Brusselse grondgebied ten behoeve van een grotere veerkracht en een verbetering van de levenskwaliteit en van het milieu. Een ander centraal focuspunt in het hervormingsproject is het voorstellen van eenvoudigere regels, geformuleerd in termen van doelstellingen en beoordelingscriteria, in plaats van het oplijsten van gespecificeerde en gedetailleerde middelen om die te bereiken.

Het is het resultaat van een grondige denkoefening op basis van de aanbevelingen van de Commissie van deskundigen in haar verslag van 22 oktober 2021. Het voorontwerp is gedurende verscheidene maanden aan de betrokken gewestelijke en gemeentelijke besturen voorgelegd en op basis van de daaruit voortgevloeide opmerkingen verrijkt. Ten slotte ging het redactiewerk gepaard met de uitwerking van een milieueffectenrapport (MER) om ervoor te zorgen dat de milieuaspecten zo goed mogelijk in de voorgestelde maatregelen worden geïntegreerd.

Het ontwerp van GSV omvat drie grote thematitels:

  • Titel I "Open ruimte": deze titel stelt de regels vast voor de inrichting en aanplanting van openbare en particuliere open ruimten, met het oog op een verbetering van de leefomgeving op het vlak van de drie essentiële functies, namelijk wonen, verkeer en milieu;
  • Titel II "Stedelijkheid": deze titel bevat de voorschriften voor alle kenmerken van de bouwschil van een bouwwerk, met inbegrip van de relatie tot de open ruimte, de straat, de naburige gebouwen en, meer in het algemeen, de omringende context;
  • Titel III "Leefbaarheid": deze titel bepaalt de minimumregels voor de interne organisatie van alle gebouwen om het comfort en de levenskwaliteit van de bewoners te waarborgen.

Het ontwerp van GSV wordt aangevuld met een voorlopige titel met definities en een bijlage over de toegankelijkheidsnormen voor personen met beperkte mobiliteit.

Het ontwerp van GSV zal onderworpen worden aan een openbaar onderzoek in de 19 gemeenten van het Brussels Gewest van 12 december 2022 tot en met 20 januari 2023.

Document acties

gearchiveerd onder: