U bent hier: Home / Nieuws / Goedkeuring van 4 uitvoeringsbesluiten van de mobiliteitsordonnantie

Goedkeuring van 4 uitvoeringsbesluiten van de mobiliteitsordonnantie

08-07-2014 - 4 besluiten werden door de Brusselse Regering aangenomen voor de uitvoering van de 'Mobiliteitsordonnantie'.

 

Goedkeuring van de besluiten op 8 mei 2014 - Inwerkingtreding op 1 september 2014.

 

HERINNERING : MOBILITEITSORDONNANTIE 

 

Ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit.

Publicatie in het BS : 3 september 2013

Inwerkingtreding : 8 september 2013

Wijziging van 6 artikelen van het BWRO:

- artikel 2: mobiliteit = een van de doelstellingen van het BWRO;

- artikel 4/1: de verplichting, voor de stedenbouwkundige vergunningen met betrekking tot de handelingen en werken aan het wegennet en openbare ruimten, dat zij afgegeven worden in overeenstemming met het Gewestelijk Mobiliteitsplan (GewMP);

- artikel 9, lid 4, 3° en 7°: het BUV (Brussel Mobiliteit) is volwaardig lid van de overlegcommissie (+ voorzitterschap van het Gewest als de aanvraag betrekking heeft op een ontwerp van gewestelijk belang inzake mobiliteit);

- artikel 98, § 2:  identieke handelingen en werken betreffende het wegennet en de openbare ruimte, zoals bepaald in het Wetboek, die worden vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning, dienen niettemin het voorwerp uit te maken van een specifiek onderzoek door het BUV voor zover ze in overeenstemmingen gebracht moeten worden met het GewMP (systeem van voorafgaande verklaring);

- artikel 177, § 2/1: indien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de inrichting van de openbare ruimte, is ze onderworpen aan het voorafgaande advies van het BUV aangaande de overeenstemming van de aanvraag met het gewestelijk of gemeentelijk mobiliteitsplan (GewMP of GemMP);

- artikel 181/1: evocatierecht in hoofde van de regering zodat een vergunning gewijzigd kan worden waarvoor de regering oordeelt dat de eenvormigheid met het GewMP niet verzekerd is.

Overgangsmaatregel met betrekking tot het GewMP: in afwachting van de opmaak van een GewMP (gewestelijk mobiliteitsplan) fungeert het IRIS-plan 2, dat op 09.09.2010 werd goedgekeurd, als GewMP.

 

DE 4 NIEUWE UITVOERINGSBESLUITEN

 

- = Zogenaamd besluit 'van geringe omvang'.

- Wijziging : invoeging van een artikel 7/1in hoofdstuk III betreffende de werken aan het wegennet. => Vastlegging van de verplichte minimale inhoud van de voorafgaande verklaring, bedoeld in artikel 98, § 2, lid 4 van het BWRO, die aanvrager dient te richten aan de overheid in geval van ' identieke handelingen en werken betreffende het wegennet en de openbare ruimte ' om de vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning te bevestigen.

- Publicatie in het B.S. : 7 juli 2014

- Inwerkingtreding : 1 september 2014.

 

Besluit bettreffende de samenstelling et de werkingregels van de OC

- Wijzigingen :

- Artikel 2 : Samenstelling van de OC - toevoeging van een nieuw lid : de vertegenwoordiger van het Bestuur Uitrusting en Vervoer (Mobiel Brussel).

- Artikel 3 : De OC wordt voorgezeten door een van de leden vertegenwoordigers van de directie Stedenbouw wanneer de aanvraag betrekking heeft op een project van gewestelijk belang inzake mobiliteit zoals gedefinieerd in artikel 9, lid 4, 7° van het BWRO.

- Artikel 8, § 1 : De vergaderingen van de OC zijn openbaar. Een advies kan tot de daaropvolgende zitting worden uitgesteld.

- Artikel 8, § 2 : Wanneer de OC eerder een uitstel van advies gestemd heeft, kan het lid dat deelgenomen heeft aan deze stemming, vervangen worden door een andere vertegenwoordiger van diezelfde instantie.

- Artikel 8, § 4 : Berekening van de stemmen in geval van aanvraag met betrekking tot het grondgebied van meerdere gemeenten. 

- Artikel 9 : Bepaling van de stappen waaruit de zittingen van de OC minstens moeten bestaan (5 grote stappen gedefinieerd). De commissie kan een nauwkeuriger huishoudelijk reglement opstellen.

- Publicatie in het B.S. : 7 juli 2014

- Inwerkingtreding : 1 september 2014.

 

- Inhoud : lijst van de instanties die geraadpleegd moeten worden in het kader van de procedure voor de opmaak van het ontwerp van gewestelijk mobiliteitsplan, van het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan en van het rapport van de milieueffecten.

- Publicatie in het B.S. : 7 juli 2014

- Inwerkingtreding : 1 september 2014.

 

- Inhoud : artikel 22, § 1, 11° werd door de mobiliteitsordonnantie ingevoegd bij deze ordonnantie van 16 juli 1998 en strekt tot de toekenning van subsidies voor de werken met betrekking tot het wegennet en de openbare ruimten. Het huidige besluit bepaalt de opmaakmodaliteiten van de strategische nota betreffende dat geplande werken en die van het advies van Mobiel Brussel over de eenvormigheid van het ontwerp met het GewMP.

- Publicatie in het B.S. : 7 juli 2014

- Inwerkingtreding : 1 september 2014.

 

Document acties

gearchiveerd onder: