U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Samenstelling van het dossier?

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

Samenstelling van het dossier?

De samenstelling van de dossiers wordt bepaald door een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Cfr het besluit tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning van 12 december 2013.

Vanaf 13 mei 2021

Toegang tot PDF-versie van de formulieren:
Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning (bijlage 1)
Formulier voor de bekendmaking aan de (mede-) eigenaar(s) (bijlage 2)

Toegang tot de Word-versie van de formulieren:
Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning (bijlage 1)
Formulier voor de bekendmaking aan de (mede-) eigenaar(s) (bijlage 2)

Het besluit lijst de inhoud op van de verschillende dossiertypes van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen.

Documenten

De samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning hangt af van de aard van de geplande werken (een bouwwerk optrekken of een boom vellen bv.).

Nochtans, het dossier voor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag bevat altijd:

 • het formulier van de vergunningsaanvraag met precisering van het type van beoogde handelingen en werken, ondertekend door de aanvrager en de architect indien deze laatste vereist is;
 • de verklarende nota met de voornaamste opties van het project. Indien de voorziene handelingen en werken elementen bevatten die de buurt kunnen schaden, moet de nota de geplande maatregelen ter vermijding van deze hinder vermelden;
 • de relevante foto’s van het goed en de buurt die de autoriteiten toelaten de situatie correct te evalueren;
 • de plannen (localisatieplannen, inplantingsplannen, detailplannen, syntheseplannen);
 • de inlichtingen betreffende het eigendomsbewijs van het goed;

Maar eveneens:

 • in voorkomend geval, het betalingsbewijs van de dossierkosten;
 • in voorkomend geval, het formulier “statistiek van de bouwvergunningen” (model I of model II) ;
 • wanneer de aanvraag wordt ingediend door een volmachthouder, een kopie van de volmacht;
 • Wanneer de aanvraag niet is vrijgesteld van het advies van de DBDMH:
     a) en ze wordt ingediend bij toepassing van artikel 330, § 3, van het BWRO: het advies van de DBDMH met een exemplaar van de door de DBDMH afgestempelde plannen;
     b) in de andere hypotheses: de documenten zoals bedoeld door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019 tot vaststelling van het formulier dat moet worden toegevoegd aan de aanvragen voor stedenbouwkundige en/of milieuattesten en -vergunningen en aan aanvragen voor verkavelingsvergunningen houdende de vereiste gegevens om de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp in staat te stellen een advies af te leveren;
 • wanneer deze vereist is krachtens de milieuwetgeving, het EPB-voorstel;
 • wanneer de aanvraag onderworpen is aan een voorgafgaande effectenbeoordeling, een voorbereidende nota van de effectenstudie of het -rapport;
 • wanneer deze vereist is krachtens de milieuwetgeving de passende effectenbeoordeling;
 • wanneer een bestemmingsplan of een stedenbouwkundige verordening dit vereist, de gemotiveerde nota of ieder ander document vereist door dit plan;
 • in voorkomend geval, de voorafgaande toestemming van de beheerder van de waterlopen;
   
 • Vergunningsaanvragen waarvoor voorafgaand het advies van de bouwmeester vereist is, zijn aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning die betrekking hebben op projecten van meer dan 5.000 m² vloeroppervlakte.

Document acties