U bent hier: Home / Nieuws / Elektronische indiening van de aanvragen tot vergunningen en attesten

Elektronische indiening van de aanvragen tot vergunningen en attesten

02-04-2020 - De huidige gezondheidscrisis en de eruit voortvloeiende inperkingsmaatregelen hebben urban.brussels ertoe verplicht zijn diensten in een nieuwe vorm aan te bieden.

De burger kan zijn aanvraag tot vergunning of attest daarom voortaan ook via de elektronische weg indienen.

Dit systeem wordt operationeel op donderdag, 2 april 2020.

Hoe ga je te werk?

Je vindt het aanvraagformulier op de website IRISbox.
Je vult dit online in.
Je voegt hierbij alle documenten die op basis van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het dossier moeten zitten. Bij de elektronische indiening is de verzending in meerdere exemplaren niet van toepassing.

 

In geval van een probleem

In geval van een probleem kun je contact opnemen met onze helpdesk:

 

Juridische details van de maatregelen:
Deze maatregelen zijn gebaseerd op de ordonnantie van 13 februari 2014 betreffende communicatie via elektronische weg in het kader van de betrekkingen met de overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die je via deze link kunt raadplegen: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014021313&table_name=loi.

Conform artikel 6 staat de weg van de elektronische communicatie enkel open in het kader van de indiening van aanvragen tot vergunningen en attesten, bedoeld in de bepalingen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening. Bovendien betreft het hier enkel de aanvragen die tot de bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar behoren. Wij verwijzen in dat verband naar artikel 123/2 van het BWRO, dat bepaalt wanneer de aanvraag tot de bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar behoort.[1]

De datum van de indiening van de aanvraag wordt vastgesteld in overeenstemming met artikel 8.

 


[1] “Art. 123/2, § 1. In de volgende gevallen levert de gemachtigde ambtenaar de stedenbouwkundige vergunning af:

 

 1° wanneer zij volledig of gedeeltelijk wordt aangevraagd door een door de Regering aangewezen publiekrechtelijk rechtspersoon, op voorwaarde dat de handelingen en werken in rechtstreeks verband staan met de uitoefening van zijn opdrachten;

 2° wanneer zij, in haar totaliteit of voor een gedeelte, betrekking heeft op handelingen en werken van openbaar nut, bepaald door de Regering;

 3° wanneer zij, in haar totaliteit of voor een gedeelte, betrekking heeft op een goed dat, in zijn totaliteit of voor een gedeelte, ingeschreven is op de bewaarlijst of beschermd is of waarvan de procedure tot inschrijving of bescherming lopend is, of de handelingen en werken al dan niet betrekking hebben op de delen van het goed ingeschreven op de bewaarlijst of beschermd, of die het voorwerp uitmaken van een procedure tot inschrijving of bescherming. In deze veronderstelling wordt de vergunningsaanvraag onderzocht en is ze het voorwerp van een beslissing genomen door de gemachtigde ambtenaar voor het erfgoed, beoogd in artikel 5, lid 1;

  4° wanneer zij in totaliteit of voor een gedeelte een in de inventaris opgenomen nietuitgebate bedrijfsruimte betreft;

  5° wanneer zij betrekking heeft op handelingen en werken die onderworpen zijn aan de effectenbeoordeling volgens dit Wetboek, of die deel uitmaken van een gemengd project overeenkomstig artikel 176/1;

  • 2. De gemachtigde ambtenaar levert de verkavelingsvergunning af.
  • 3. Indien het college van burgemeester en schepenen, dat bevoegd is krachtens artikel 123/1, geen uitspraak doet binnen de hem toegekende termijn, geeft de gemachtigde ambtenaar de vergunning af in uitvoering van artikel 156/1.”

Document acties

gearchiveerd onder: