Werken vrijgesteld van advies

De aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning vereisen tijdens hun behandeling vaak het advies van een aantal overheden (bijvoorbeeld van de gemachtigde ambtenaar voor gemeentelijke dossiers, van de gemeente voor gewestelijke dossiers, van de KCML voor aanvragen met betrekking tot gevrijwaard erfgoed, van de overlegcommissie, ...).

Het besluit van 13 november 2008, het “Vrijstellingenbesluit” stelt evenwel een reeks handelingen en werken (volledig of gedeeltelijk) vrij van dit advies.

Het gaat onder meer om:

 • verbouwings- en inrichtingswerken van binnenruimten die:
  • niet afwijken van de geldende stedenbouwkundige regelgeving (BBP, GSV, GemSV …);
  • geen vergroting van de vloeroppervlakte inhouden, die hoger is dan 200 m²;
  • noch het advies van de overlegcommissie, noch speciale regelen van openbaarmaking vereisen;
   → vrijstelling van het advies van de gemachtigde ambtenaar of van de gemeente.
 • bestemmings- of gebruikswijzigingen onderworpen aan een vergunning die:
  • niet afwijken van de geldende stedenbouwkundige regelgeving (BBP, GSV, GemSV …);
  • betrekking hebben op een vloeroppervlakte kleiner dan 200 m²;
  • enkel onderworpen zijn aan het advies van de overlegcommissie en/of een openbaar onderzoek wanneer een BBP of een RPA dit vereist;
   → vrijstelling van openbaar onderzoek, van het advies van de overlegcommissie en van het advies van de gemachtigde ambtenaar of de gemeente.
 • de plaatsing van isolatie en van de bijbehorende afwerkingsbekleding, evenals van de noodzakelijke verbindingsstukken, op een mandelige muur of een gevel die vanaf de openbare ruimte zichtbaar is en betrekking heeft op een goed dat zich op minder dan 20 meter van een gevrijwaard goed bevindt (zelfs als de werken een afwijking van de geldende regelgeving inhouden (BBP, GSV, GemSV …) en geen overschrijding inhouden die groter is dan:
  • 14 centimeter voor de gevels aan de straatkant;
  • 30 centimeter voor de zijgrenzen van het terrein;
   → vrijstelling van het openbaar onderzoek, van het advies van de overlegcommissie, van het advies van de gemachtigde ambtenaar of de gemeente, van het advies van Leefmilieu Brussel en, indien het goed zich bevindt in de vrijwaringsperimeter van een gevrijwaard goed, van het advies van de KCML.
 • werken met betrekking op constructies, verbouwingen en wijzigingen aan de buitenkant van het gebouw die:
  • niet afwijken van de geldende stedenbouwkundige regelgeving (BBP, GSV, GemSV …);
  • niet onderworpen zijn aan het advies van de overlegcommissie en/of een openbaar onderzoek of enkel wanneer een BBP of een RPA dit vereist; 
  • geen vergroting van de vloeroppervlakte inhouden, die gelijk aan of hoger is dan 200 m²;
   → vrijstelling van het advies van de gemachtigde ambtenaar of van de gemeente.
 • een aantal werken buiten die niet afwijken van de geldende stedenbouwkundige regelgeving (BBP, GSV, GemSV …), zoals:
  • de bouw van een scheidingsmuur tussen twee eigendommen;
  • de plaatsing van niet-ondergrondse waterketels die niet voor een handelsactiviteit bestemd zijn;
  • aanlegwerken met betrekking tot de tuin die niet worden vrijgesteld van vergunning;
  • het vellen van hoogstammen dat niet is vrijgesteld van een vergunning.
   → vrijstelling van het advies van de gemachtigde ambtenaar of van de gemeente.

Opmerking

Het BWRO voorziet erin dat het advies van de overlegcommissie wanneer het advies unaniem is en wordt aangenomen in het bijzijn van de vertegenwoordiger van de directie Stedenbouw van urban.brussels, ervoor zorgt dat er een vrijstelling is van de verplichting het advies te vragen van de gemachtigde ambtenaar.

Document acties