U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / De aanvraag wijzigen tijdens de procedure

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

De aanvraag wijzigen tijdens de procedure

De vergunningsaanvraag kan voorafgaand aan de beslissing gewijzigd worden door gewijzigde plannen in te dienen.

Die wijziging van de oorspronkelijke plannen kan om twee redenen gebeuren:

 • op vraag van de vergunningverlenende overheid;
 • op initiatief van de aanvrager.

 

De modaliteiten en termijnen die in elk van deze gevallen gelden, liggen vast in het BWRO. Ook de procedure varieert in functie van de aard en de omvang van de wijzigingen aan de oorspronkelijke aanvraag (bv. de vraag of ook de nieuwe plannen aan de speciale regelen van openbaarmaking onderworpen moeten worden).

Als de vergunningverlenende overheid minder belangrijke wijzigingen oplegt die aan bepaalde voorwaarden voldoen, wordt de afgiftetermijn van de vergunning opgeschort tot de aanvrager de vereiste gewijzigde plannen indient.

1. Aanvraag gewijzigd op initiatief van de aanvrager (art. 126/1, 177/1, 188/4 BWRO)

De aanvrager kan op eigen initiatief zijn aanvraag wijzigen. Daartoe deelt hij de bevoegde overheid via een aangetekende brief mee dat hij zijn aanvraag wenst te wijzigen. Daarna beschikt hij over 6 maanden om zijn wijzigingen aan de overheid voor te leggen: 

 • Ofwel betreft het kleine wijzigingen die volgende voorwaarden naleven:
 • de wijzigingen beïnvloeden niet het voorwerp van de aanvraag;
 • ze zijn van bijkomstig belang;
 • beogen te antwoorden op de bezwaren waartoe het aanvankelijke project geleid heeft, of de afwijkingen van de plannen en verordeningen in het aanvankelijke project te schrappen.

 

De vergunning kan afgegeven worden zonder dat het gewijzigde project opnieuw aan onderzoekshandelingen onderworpen moet worden.

 

 • Ofwel betreft het wezenlijke wijzigingen (niet-naleving van de voorwaarden):

 

Voor de aanvragen ingediend bij de gemeente of bij de gemachtigde ambtenaar in eerste aanleg, dient de gewijzigde aanvraag opnieuw de onderzoekshandelingen te doorlopen.

Algemene opmerkingen:

 • Wanneer de aanvankelijke aanvraag onderworpen wordt aan de speciale regelen van openbaarmaking (openbaar onderzoek en/of advies van de overlegcommissie), kan de aanvrager zijn aanvraag niet wijzigingen tussen het ontvangstbewijs en het einde van de speciale regelen van openbaarmaking of het verstrijken van de termijn voor hun realisatie.
 • De termijn voor de betekening van de eindbeslissing begint te lopen vanaf de ontvangst van de wijzigingen van de aanvraag.

 

 

2. Wijzigingsaanvraag op vraag van de overheid (art; 191, BWRO)

De vergunningverlenende overheid (gemeente, gemachtigde ambtenaar of regering) kan wijzigingen voor de vergunningsaanvraag opleggen:

 

Ofwel betreft het kleine wijzigingen die volgende voorwaarden naleven:

 • de wijzigingen beïnvloeden niet het voorwerp van de aanvraag
 • ze zijn van bijkomstig belang
 • ze beogen te antwoorden op de bezwaren waartoe het aanvankelijke project geleid heeft, of de afwijkingen van de plannen en verordeningen in het aanvankelijke project te schrappen.

De vergunning kan afgegeven worden zodra de plannen afgegeven worden, zonder dat het gewijzigde project opnieuw  aan onderzoekshandelingen onderworpen moet worden.
De termijn voor de toekenning van de vergunning wordt geschorst tussen de betekening van de aanvraag tot wijziging door de overheid en de kennisgeving van de gewijzigde plannen door de aanvrager.
 

Ofwel betreft het wezenlijke wijzigingen (niet-naleving van de voorwaarden):

Wanneer de vergunningverlenende overheid hetzij de gemeente is, het zij de gemachtigde ambtenaar, moeten de wijzigingsplannen opnieuw aan de onderzoeksdaden onderworpen worden.

Wanneer de overheid echter de regering is, dient deze de vergunning te weigeren en de aanvrager te verzoeken een nieuwe aanvraag in te dienen bij de bevoegde overheid in eerste aanleg.


De termijn voor de betekening van de eindbeslissing begint te lopen vanaf de ontvangst van de wijzigingen van de aanvraag.

 

OPGELET:

De indiening van wijzigingsplannen is onherroepelijk en leidt tot de van rechtswege vervanging van de oorspronkelijke plannen. Zodra dus wijzigingsplannen ingediend werden, zal de overheid op basis hiervan de vergunningsaanvraag onderzoeken.

In geval van beroep bij de regering mogen de wijzigingen enkel betrekking hebben op kleinere elementen van de aanvankelijke aanvraag, die aan eerder genoemde voorwaarden beantwoorden, nl.:

 • het voorwerp van de aanvraag niet wijzigen;
 • van bijkomstig belang zijn;
 • beogen te antwoorden op de bezwaren waartoe het aanvankelijke project geleid heeft, of de afwijkingen van de plannen en verordeningen in het aanvankelijke project te schrappen.

Document acties