U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Speciale regelen van openbaarmaking (SRO)

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

Speciale regelen van openbaarmaking (SRO)

SRO = OPENBAAR ONDERZOEK + OVERLEGCOMMISSIE.

De speciale regelen van openbaarmaking omvatten een openbaar onderzoek en/of een overlegcommissie die een advies uitbrengt over de vergunningsaanvraag.

Een vergunningsaanvraag wordt enkel onderworpen aan de SRO's als een regelgevende tekst dit voorziet (BWRO, GBP, BBP, ...). De redenen voor voorlegging aan SRO's zijn talrijk en divers.

Bijvoorbeeld:

 • in geval van een milieueffectenrapport,
 • in geval van overschrijding van een in het GBP bepaalde oppervlaktedrempel voor een bijzondere bestemming,
 • als de aanvraag een afwijking van een bijzonder bestemmingsplan of van een verkavelingsvergunning inhoudt,
 • als de aanvraag een afwijking inhoudt van een stedenbouwkundige verordening met betrekking tot volume, inplanting of vormgeving van de bouwwerken,
 • enz.

 

1/OPENBAAR ONDERZOEK

De gemeenten organiseren een openbaar onderzoek om de omwonenden over de geplande werken te informeren. Het wordt bekendgemaakt aan de hand van rode affiches die aangeplakt worden in de buurt van het goed waarop de aanvraag betrekking heeft. Een openbaar onderzoek duurt in principe 15 dagen. Het kan verlengd worden tot 30 dagen wanneer de aanvraag onderworpen is aan een effectenbeoordeling of betrekking heeft op verkeerswegen. Tijdens die periode kan het dossier bij het gemeentebestuur geraadpleegd worden.
Het kan minstens één dag per week 's avonds ingekeken worden.
De eventuele bedenkingen (bezwaren en opmerkingen) bij het project kunnen op verschillende manieren geformuleerd worden:

 • mondeling aan het personeel van de gemeente, belast met het onderzoek;
 • schriftelijk bij de raadpleging van het dossier;
 • per brief aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het project gelegen is.

Tijdens het onderzoek kan men vragen om door de overlegcommissie gehoord te worden.

Wanneer de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning die aan een openbaar onderzoek onderworpen is, een nieuwe constructie betreft met een oppervlakte van meer dan 400 m², de uitbreiding met meer dan 400 m² van een bestaande constructie of een constructie waarvan de hoogte met een of meerdere bouwlagen die van de omringende bebouwing binnen een straal van vijftig meter overstijgt, wordt een axonometrie of een gelijkwaardige driedimensionale grafische voorstelling uitgehangen.

2) DE VERGADERING EN HET ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE (OC)

Na het onderzoek wordt het project in principe tijdens een openbare zitting voorgelegd aan de overlegcommissie. De aanvrager stelt er zijn project voor en wie daartoe een verzoek ingediend heeft tijdens het openbaar onderzoek, wordt er gehoord.
Wie opgeroepen werd, mag twee raadsheren meebrengen.

Elke van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een dergelijke commissie.

 • Zij is samengesteld uit 6 leden die de overheidsinstanties vertegenwoordigen die bevoegd zijn voor stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen: de gemeente, die de voorstelling van de projecten coördineert en het voorzitterschap en het secretariaat verzorgt (3 leden);
 • de directie Stedenbouw van urban.brussels voor het stedenbouwkundige luik (1 lid);
 • de directie Cultureel Erfgoed van urban.brussels, die meer bepaald de aspecten van het onroerende erfgoed en van het archeologische erfgoed beoordeelt(1 lid);
 • Leefmilieu Brussel dat meer specifiek de milieuaspecten van het project onderzoekt (1 lid).

 

Na de openbare zitting beraadslaagt de OC achter gesloten deuren en brengt ze een met redenen omkleed advies uit over het voorwerp van de aanvraag.

In principe is het advies van de overlegcommissie voor de gemeentelijke dossiers een bindend advies, dat de vergunningverlenende overheid helpt bij het nemen van de eindbeslissing en dat het eensluidende advies van de gemachtigde ambtenaar of zijn beslissing over de afwijkingen voor de gemeentelijke vergunningen vervangt.

Dit is het geval voor de vergunningsaanvragen die ressorteren onder de gemeente, wanneer het advies van de overlegcommissie unaniem is en uitgebracht wordt in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de directie Stedenbouw. In dat geval betekent het advies de vrijstelling van de latere tussenkomst van de gemachtigde ambtenaar. De termijnen van de procedure worden dan korter, want het dossier gaat niet meer naar het Gewest.

Niettemin is het advies van de overlegcommissie onder bepaalde voorwaarden raadgevend voor de gemeente en voor het Gewest.

Dit is het geval voor de vergunningsaanvragen die behoren tot de bevoegdheid van de gemeenten wanneer het advies van de overlegcommissie niet unaniem was en/of indien het in afwezigheid van een vertegenwoordiger van de directie Stedenbouw uitgebracht werd en de gemachtigde ambtenaar - aan wie het dossier in dat geval ter advies voorgelegd wordt - niet binnen de acht dagen zijn wens om in het dossier tussen te komen, bekendgemaakt heeft.

Dit is het geval voor de vergunningsaanvragen die tot de bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar behoren.

In deze twee gevallen is het advies van de overlegcommissie raadgevend voor de gemeente en voor het Gewest.

 

 

Document acties