U bent hier: Home / Nieuws / FAQ – BWRO-procedure: corona

FAQ – BWRO-procedure: corona

09-04-2020

V1: Wordt de behandeling van mijn aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning opgeschort als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus?

A1: Ja. Als gevolg van de maatregelen van de Federale Regering heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een besluit goedgekeurd tot opschorting van alle verplichte termijnen, beroepstermijnen en termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft.

De verklaring hiervoor is het feit dat bepaalde maatregelen, zoals het openbaar onderzoek en de overlegcommissie, in deze periode van afzondering niet kunnen plaatsvinden.

Dit besluit belet de vergunningverlenende overheden echter niet beslissingen te nemen. De aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning die geen maatregelen vergen die in deze periode niet-realiseerbaar zijn (zie vragen 5 en 6) en de vergunningsaanvragen waarvoor dergelijke maatregelen al getroffen werden (adviezen van de instanties, openbaar onderzoek, overlegcommissie) kunnen immers verder behandeld worden. Bepaalde stedenbouwkundige vergunningen kunnen dus zelfs gedurende deze periode afgegeven worden.

De akten en beslissingen die tijdens deze periode opgesteld/genomen worden, zijn volledig geldig.

 

V2: Hoe lang worden de behandelingstermijnen van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en attesten opgeschort?

A2:  De opschorting duurt van 16 maart tot en met 15 juni 2020. Afhankelijk echter van de evolutie van de situatie kan deze opschortingstermijn verlengd worden. De Regering zal in dat geval een nieuw besluit goedkeuren.

De verlenging zal even lang zijn als de duur van de opschorting, nl. drie maanden op dit moment.

Bijvoorbeeld: Op 8 februari 2020 heb ik een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend dat aan een openbaar onderzoek en/of aan het advies van de overlegcommissie onderworpen was. Ik heb een ontvangstbewijs van volledig dossier ontvangen op 5 maart 2020. Het gemeentebestuur heeft 90 dagen om mijn aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning te behandelen. Van 5 maart tot 15 maart zijn (de dag voor de opschorting van de termijnen) zijn 10 dagen verstreken.  Op 16 maart werd mijn dossier opgeschort, want de speciale regelen van openbaarmaking kunnen tijdens de afzonderingsperiode niet uitgevoerd worden. Op 15 juni 2020 beginnen de termijnen opnieuw te lopen. De gemeente beschikt op dat moment over een termijn van 80 dagen (90 dagen – 10 dagen die reeds verstreken zijn) voor de behandeling van mijn aanvraag vanaf 15 juni 2020.

 

V3: Wordt de termijn waarover de vergunningsaanvrager beschikt om zijn dossier te vervolledigen nadat hij een ontvangstbewijs van onvolledig dossier ontvangen heeft, eveneens opgeschort?

A3. Deze wordt opgeschort, aangezien de termijn van 6 maanden voor de indiening van aanvullingen bij uw dossier beschouwd wordt als een verplichte termijn.

Niettemin, evenmin als de opschorting van de termijnen elke actie door de vergunningverlenende overheden onmogelijk maakt, belet ze u als aanvrager de ontbrekende stukken die de vergunningverlenende overheid u gevraagd heeft, aangetekend te verzenden en zo uw dossier te vervolledigen, indien u oordeelt dat u in de mogelijkheid verkeert om dit te doen.

 

V4: Worden de termijnen van de milieuvergunningen voor de gemengde projecten eveneens opgeschort? 

A4. De procedure voor de afgifte van de milieuvergunningen omvat eveneens verplichte termijnen en termijnen die juridische gevolgen hebben, die dus inderdaad eveneens opgeschort worden.

 

V5: Worden alle onderzoeksmaatregelen (openbaar onderzoek, overlegcommissie, adviezen van instanties) van de dossiers opgeschort?

A5: Ja, de openbare onderzoeken en overlegcommissies zijn tijdens de hele afzonderingsperiode niet mogelijk. De overheden kunnen echter wel alle handelingen stellen die verenigbaar zijn met de afzonderingsmaatregelen. Ze kunnen bv. een advies vragen.

 

V6: Welke onderzoeksmaatregelen kan het bestuur dus wel degelijk treffen?

A6: De procedurehandelingen die ondanks de opgelegde inperkingsmaatregelen uitvoerbaar zijn, zijn volkomen geldig. Bijvoorbeeld: het onderzoek van de volledigheid van de dossiers en de bijhorende verzending van de ontvangstbewijzen, de vraag naar – en de indiening van – wijzigingsplannen (hoewel ook de termijn voor de indiening van dusdanige plannen opgeschort wordt) of de beslissing over de vergunningsaanvraag (toekenning of weigering).

De termijnen waarbinnen de instanties adviezen moeten uitbrengen, zijn opgeschort. Niettemin is het mogelijk dat de instanties tijdens de periode van afzondering blijven doorwerken en dus toch adviezen uitbrengen. Dergelijke adviezen zijn volkomen geldig.

 

 V7: Worden de termijnen om het effectenrapport/-verslag te maken, eveneens opgeschort?

 A7: Met betrekking tot de effectenstudies worden enkel de volgende termijnen niet opgeschort:

  • De termijn, bedoeld in artikel 175/5, § 1, tweede lid, 3°, van het BWRO is een termijn van orde waarvan het verstrijken geen juridische gevolgen heeft, zodat het opschortingsbesluit hierop niet van toepassing is.

! Dit artikel bepaalt dat het begeleidingscomité in zijn beslissing mag bekendmaken: “de termijn waarin de effectenstudie afgesloten moet worden, met dien verstande dat, tenzij in behoorlijk gemotiveerde uitzonderlijke omstandigheden, verbonden met de te beoordelen effecten, deze termijn niet langer mag zijn dan zes maanden vanaf de verzendingsdatum van de beslissing van het begeleidingscomité“. In dit geval zijn de uitzonderlijke omstandigheden vervuld en verantwoorden ze dus de overschrijding van een termijn van zes maanden voor de indiening van de effectenstudie;

  • De termijn, bedoeld in artikel 175/5, § 2, van het BWRO is een termijn van orde waarvan het verstrijken geen juridische gevolgen heeft, zodat het opschortingsbesluit hierop niet van toepassing is.

Alle andere termijnen met betrekking tot de organisatie van de effectenstudie worden opgeschort.

Met betrekking tot het effectenrapport: de termijnen bedoeld in de artikelen 175/16, derde lid (advies van de bevoegde overheid) en 175/20, § 2, derde lid (advies van de overlegcommissie), zijn dwingende termijnen. Deze termijnen worden dus opgeschort op grond van het opschortingsbesluit.

 

 

V8: Kan een vergunningsaanvraag nog ingediend worden tijdens deze opschortingsperiode?

A8: Ja, het is nog mogelijk een vergunningsaanvraag in te dienen bij de gemeentelijke of de gewestelijke overheid.

De nieuwe vergunningsaanvragen moeten ter post aangetekend ingediend worden. Sinds 2 april 2020 kunnen alle aanvragen bij het Gewest ook elektronisch ingediend worden.

Het is evenwel niet meer mogelijk een vergunningsaanvraag in te dienen door ze ter plaatse af te geven.

Ondanks de opschorting van de termijnen werken de gemeentelijke en de gewestelijke overheden door en behandelen ze zoveel mogelijk nieuwe of lopende aanvragen. Het kan dus zijn dat je het ontvangstbewijs met betrekking tot je aanvraag ontvangt.

 

V9: Zijn de loketten nog open?

A9: Alle fysieke loketten zijn gesloten. Als je vragen hebt over de indiening van de vergunningsaanvraag, neem dan gerust via mail of via de telefoon contact op met de dienst Stedenbouw van de gemeente waarop uw aanvraag van toepassing is, of met urban.brussels door hier te klikken, als je aanvraag bij de gemachtigde ambtenaar ingediend moet worden.

 

V10: Kan een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning elektronisch ingediend worden?

A10:  Zoals gezegd in antwoord nr. 9, kan een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning sinds 2 april 2020 elektronisch ingediend worden, maar dit enkel voor de aanvrager tot stedenbouwkundige vergunning die tot de bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar vallen.

 

V11: Is het mogelijk om via de elektronische weg een projectvergadering te houden?

A11: Sinds 2 april 2020 worden projectvergaderingen voor projecten die tot de bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar behoren, in de vorm van video- en audioconferenties georganiseerd. Urban herprogrammeert eerst de vergaderingen die als gevolg van de omstandigheden geannuleerd werden, en neemt hiervoor contact op met de betrokken aanvragers.

 

V12: Wat gebeurt er met de overlegcommissies die tijdens deze opschortingsperiode moesten plaatsvinden? 

A12: De overlegcommissies worden uitgesteld tot na 15 mai (deze termijn kan desnoods verlengd worden). Zodra de opschorting opgeheven wordt, hebt u de mogelijkheid uw mening over de lopende dossiers kenbaar te maken.

 

V13: Wat gebeurt er als mijn aanvraag al aan het openbaar onderzoek onderworpen werd?

A13: De verplichte termijnen en de termijnen die juridische gevolgen hebben, worden tijdens de afzonderingsperiode opgeschort voor alle aanvragen. Bijgevolg is tijdens deze periode geen enkele automatische aanhangigmaking bij de gemachtigde ambtenaar of geen stilzwijgende weigering mogelijk. Er kan echter een beslissing genomen worden tot toekenning of weigering van de vergunning nadat de vergunningverlenende overheid het onderzoek van uw aanvraag afgewerkt heeft.

 

V14: Mag ik tijdens de opschorting een gewijzigd plan indienen?

A14: Zelfs als de onderzoekstermijnen opgeschort zijn, kunnen de aanvragers inderdaad een gewijzigde aanvraag indienen zoals voorzien in het BWRO, met naleving van de maatregelen die aangepast werden aan de inperking.

Indien echter, zoals gezegd, het dossier onderworpen is aan een openbaar onderzoek en/of aan het advies van de overlegcommissie, kan de aanvrager geen gewijzigde aanvraag indienen voor het einde van het openbaar onderzoek en/of de verzending van het advies van de overlegcommissie.

 

V15: De termijn die aan de vergunningsaanvrager toegekend wordt om een gewijzigd dossier in te dienen na een effectenstudie, wordt die ook opgeschort?

A15: Ja, deze termijn wordt eveneens opgeschort.

 

V16: Worden de termijnen voor de indiening van een beroep bij de Regering opgeschort?

A16: Ja, de termijnen voor de indiening van een beroep bij de Regering worden opgeschort. De vergunningsaanvrager kan niettemin, als hij dat wenst en voor zover mogelijk, beslissen een beroep in te dienen tijdens de periode van termijnopschorting.

 

V17: Indien binnen de termijn van 60 dagen na de kennisgeving van het advies van het Stedenbouwkundig College of na het verstrijken van de adviestermijn van dit College geen regeringsbeslissing goedgekeurd wordt, voorziet het BWRO de mogelijkheid een herinnering te sturen naar de Regering. Wat gebeurt er als een herinnering ingediend wordt tijdens mijn beroep bij de Regering?

A17: De termijn van 30 of 60 dagen, naargelang de vergunningsaanvraag waarop het beroep betrekking heeft, voor of na 1 september 2019 ingediend werd, wordt opgeschort. Er kan dus pas een herinnering ingediend worden als deze termijn reeds op 16 maart 2020 overschreden werd.

Indien een beroep bij de Regering ingesteld wordt, wordt de termijn van 30 dagen waarbinnen deze een advies dient uit te brengen, opgeschort.

 

V18: De termijnen die van toepassing zijn op het geschil waarvan de nietigverklaring bij de Raad van State de inzet vormt, worden die eveneens opgeschort?

A18: De termijnen voor de indiening van een beroep bij de Raad van State worden niet opgeschort. Voor de praktische modaliteiten die gelden bij de Raad van State, verwijzen wij u naar de website van de Raad van State.

 

V19: Bij wie kan ik terecht als ik een vraag heb?

A19: In geval van vragen kunt u:

  • De website van Urban raadplegen (klik hier), of die van de gemeente waar u uw aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend hebt;
  • Contact opnemen met uw dossierbeheerder. Immers, de gemeentelijke ambtenaren en de medewerkers van Urban werken voort en kunnen uw mails beantwoorden.

Document acties

gearchiveerd onder: