U bent hier: Home / De spelregels / Andere regelgeving / De energieprestatie van de gebouwen (EPB)

De energieprestatie van de gebouwen (EPB)

Welke regelgeving?

Er gelden milieuvoorschriften, in de wandeling "EPB" genoemd, die de daling van het energieverbruik in gebouwen beogen en tegelijk streven naar een verbeterd binnenklimaat.

Het betreft meer bepaald het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, afgekort als BWLKE, dat werd aangenomen op 2 mei 2013 (BS van 21 mei 2013) - met inwerkingtreding op 1 januari 2015 wat betreft het EPB-gedeelte - en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Het BWLKE heft de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen op en neemt daarbij de EPB-regels op.

Meer info over de EPB-vereisten vanaf 2015? Cf. deze pagina van de website van Leefmilieu Brussel.

Verband met de stedenbouwkundige vergunning?

De EPB-regels zijn van toepassing op de vele projecten die onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning. Er gelden aparte regels en procedures naargelang van de aard en het voorwerp van de werken (nieuwe gebouwen, zware renovaties of eenvoudige renovaties). Ook de bestemming van het gebouw heeft een impact op het type procedure dat moet worden gevolgd.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de EPB-vereisten veranderd voor nieuwe eenheden (NE) en nieuw gelijkgestelde eenheden (NGE) met als bestemming "Wooneenheid", "Kantoren en diensten" of "Onderwijs", om zo te streven naar een hogere energieperformantie.

Om te garanderen dat de werken de EPB-vereisten naleven, wordt de bouwheer bijgestaan door een architect en in sommige gevallen door een EPB-adviseur. Hun rol is de bouwheer te helpen met het volgen van de EPB-procedure en het invullen van de daaraan verbonden administratieve formulieren.

Meer inlichtingen over de EPB-vereisten en de procedures vindt u op deze webpagina van Leefmilieu Brussel.

Document acties