U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Na de vergunning / Bekendmaking start van de werken

Aanplakking van de vergunning en bekendmaking van de start van de werken

Het BWRO legt een bepaalde bekendmaking op, enerzijds van de beslissing tot toekenning of weigering van de vergunning  en anderzijds van het begin van de uitvoering van het project als de vergunning eenmaal is toegekend.

1) De beslissing: onlineplaatsing en aanplakking 

Artikel 195 van het BWRO en het regeringsbesluit van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten leggen op om:  

  • het project te publiceren op de website van de gemeente(n) waar het project zich bevindt (en, indien van toepassing, van de gemeente(n) waar het openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden), met vermelding van de door de vergunningverlenende overheid genomen beslissing om de vergunning toe te kennen of te weigeren. De gemeenten zijn daartoe verplicht, zelfs als de beslissing werd genomen door de gemachtigde ambtenaar of door de regering. De beslissing moet minstens 30 dagen online toegankelijk blijven.
  • een mededeling aan te plakken op het terrein waarop de aanvraag betrekking heeft, met vermelding van het doel en de inhoud van de genomen beslissing, de wijze waarop de beslissing kan worden geraadpleegd (ter plaatse bij de gemeente of online) en het adres van de overheid waarbij beroep kan worden aangetekend, alsmede de in acht te nemen termijnen. De aanvrager van de vergunning moet die mededeling minstens 15 dagen zichtbaar aanplakken. 

Via deze link is een modelmededeling beschikbaar om in te vullen, inclusief de uitleg die nodig is om ervoor te zorgen dat de mededeling correct wordt aangeplakt.

2) Het begin van de uitvoering: aanplakking en kennisgevingen

Artikel 194/2 van het BWRO en het regeringsbesluit van 8 september 2011 betreffende de aanplakking en de verwittiging, voorgeschreven voor de toegestane stedenbouwkundige handelingen en werken verplichten de vergunninghouder om het publiek en de overheid minstens 8 dagen op voorhand in kennis te stellen van de datum waarop hij met de uitvoering van zijn vergunning zal starten. Die bekendmakingen nemen twee verschillende vormen aan:  

  • Om het publiek te informeren, moet de vergunninghouder op de betreffende locatie een mededeling aanplakken met de kenmerken van de vergunning (vergunningverlenende overheid, datum van afgifte, vergunninghouder, doel ...) en, indien van toepassing, de kenmerken van de werf (geplande duur, werktijden en contactgegevens van de verantwoordelijke). Die mededeling moet gedurende de hele uitvoering van de vergunning zichtbaar blijven.

De te gebruiken mededeling is beschikbaar via deze link. (interactieve PDF. Niet openen via een browser)

  • Om de overheden op de hoogte te brengen, moet de vergunninghouder een aangetekende brief sturen naar het college van burgemeester en schepenen en de gemachtigde ambtenaar, waarin hij zowel de gemeentelijke als de gewestelijke overheden op de hoogte stelt van de begindatum van de uitvoering en de aanplakking.

Er zijn twee modellen van documenten die moeten worden opgestuurd, één naar de gemeente en één naar het gewest, die beschikbaar zijn via deze link


Let op, de niet-naleving van die verplichtingen vormt een stedenbouwkundige inbreuk!

Document acties