U bent hier: Home / Nieuws / Besluit van de BHR van 31 maart 2022 betreffende de digitalisering van de behandelingsprocedures van de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen en de aanverwante

Besluit van de BHR van 31 maart 2022 betreffende de digitalisering van de behandelingsprocedures van de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen en de aanverwante

03-06-2022 - In het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2022, werd het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2022 betreffende de digitalisering van de behandelingsprocedures van de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen en de aanverwante beroepen die door de bepalingen van het BWRO worden geregeld, gepubliceerd.

Dit besluit is gegrond op artikel 12/2 van het BWRO dat luidt als volgt: “De Regering kan andere, met name elektronische, communicatievormen toestaan en organiseren, voor alle mededelingen waarvoor dit Wetboek een aangetekend schrijven of de overhandiging per bode voorschrijft”.

Het heeft tot doel de modaliteiten vast te stellen volgens welke “de indiening van vergunningsaanvragen en alle communicatie die er in het kader van het onderzoek van deze aanvragen gebeurt tussen de aanvrager en de bevoegde overheden, kunnen gebeuren via elektronische weg”.

De procedure voor de behandeling van deze aanvragen blijft ongewijzigd: alleen de wijze van indiening en behandeling van de aanvraag verschilt.

Overeenkomstig dit besluit kunnen de volgende aanvragen elektronisch worden ingediend:

  • de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten;
  • de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen;
  • de aanvragen voor verkavelingsvergunningen;
  • de aanvragen voor een verlenging of de beroepen ingediend in het kader van de voornoemde aanvragen.

Opgepast, de inwerkingtreding van dit besluit zal geleidelijk verlopen.

De aanvragen die bij de gemachtigde ambtenaar moeten worden ingediend, kunnen elektronisch worden ingediend vanaf de dag volgend op die van de publicatie in het Belgisch Staatsblad, met name op 26 mei 2022.

De aanvragen die bij het college van burgemeester en schepenen moeten worden ingediend, kunnen elektronisch worden ingediend volgens een tijdschema bij besluit bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Regering zal ook bij besluit bepalen vanaf welke datum beroepen bij de Regering elektronisch kunnen worden ingediend.

Document acties

gearchiveerd onder: