U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Raadpleging van de besturen en de instanties

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

Raadpleging van de besturen en de instanties

De vergunningverlenende overheid kan of moet, naargelang van het geval, instanties raadplegen die bevoegd zijn in specifieke domeinen, door hen om advies te vragen.

Voorbeelden van geraadpleegde instanties:

 • College van burgemeester en schepenen
 • Gemachtigde ambtenaar
 • Overlegcommissie
 • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML - voor het beschermde erfgoed)
 • Leefmilieu Brussel - BIM (voor milieumateries, zoals verontreinigde bodems, Seveso, Natura 2000, ...)
 • Mobiel Brussel (voor de wegen, openbare ruimte, ...)
 • MIVB, NMBS (openbaar vervoer)
 • De haven van Brussel
 • ...


De algemene regel luidt dat de geraadpleegde instantie 30 dagen heeft om op basis van een haar bezorgde kopie van het dossier haar advies uit te brengen.

Het advies is raadgevend (niet dwingend) en helpt de vergunningverlenende overheid bij het nemen van een beslissing over de toekenning of de weigering van de vergunning.

In bepaalde gevallen die door het BWRO worden bepaald, is het advies eensluidend (dwingend).
Voorbeelden:

 • het advies van de gemachtigde ambtenaar;
 • het advies van het college van burgemeester en schepenen in geval van een unieke vergunning met bestemmingswijziging van het goed,
 • het advies van de KCML over de interventies aan het goed dat beschermd is of dat op de bewaarlijst werd geplaatst,
 • het advies van de overlegcommissie in geval van unaniem advies uitgebracht in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de directie Stedenbouw.

 

Opmerking

Als er daar waar het ontwerp gelegen is, geen BBP of verkavelingsvergunning is, worden de vergunningsaanvragen die tot de bevoegdheid van de gemeenten behoren, ter advies aan de gemachtigde ambtenaar voorgelegd. Het betreft een eensluidend advies, en dus moeten de gemeente zich ernaar schikken (ze kunnen echter wel strenger zijn, door voorwaarden toe te voegen of de vergunning te weigeren). De GA beschikt over een termijn van 45 dagen. Bij laattijdig advies of ontbreken van advies wordt de beslissing gunstig geacht.

In bepaalde gevallen wordt de procedure lichter gemaakt en is het advies van de GA niet nodig:

Document acties