U bent hier: Home / De spelregels / De strategische plannen

De strategische plannen

Zij bepalen en vertegenwoordigen de strategieën, die variëren naargelang de doelstellingen. Hun basisoriënteringen vormen de basisprincipes van ruimtelijke ordening.

Ze zijn niet bindend (met uitzondering van het regelgevende deel van het RPA), maar ze vormen de leidraad van het overheidsbeleid. Wil een overheidsinstantie bij een beslissing afwijken van de strategische plannen, dan dient zij te motiveren waarom.

 

Het gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP) behandelt alle materies van het gewestelijke grondgebied en beoogt alle materies waarvoor het gewest bevoegd is of die bijdragen tot zijn ontwikkeling (huisvesting, economie, tewerkstelling, mobiliteit, milieu, veiligheid, onderzoek, erfgoed, toerisme, handel, cultuur en sociaal beleid). De andere plannen (GemOP, GBP, RPA en BBP) zijn afhankelijk van het GewOp in die zin dat zij er zonder expliciet vermelde reden niet van mogen afwijken. 

 

De richtplannen van aanleg (RPA) sluiten aan bij de oriënteringen van het gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP) dat van kracht is op het moment dat zij worden goedgekeurd. De RPA’s geven de belangrijke principes voor de (her)inrichting van het deel van het gewestelijke grondgebied waarop zij betrekking hebben. Zij hebben voornamelijk betrekking op het programma met toegestane bestemmingen, de structurering van de openbare wegen, de openbare ruimten en het landschap, de kenmerken van de bouwwerken, de vrijwaring van het erfgoed, mobiliteit en parkeerbeleid. 

De RPA’s volgen de richtplannen op die werden ontworpen in het kader van het GewOP van 2002 (sindsdien vervangen door het GPDO van 2018) en die strategische tools waren voor de ontwikkeling van gebieden die als belangrijk voor het gewest werden geacht: de gebieden van gewestelijk belang (GGB), opgenomen in het GBP, en de hefboomgebieden, vastgelegd in het GewOP.


De gemeentelijke ontwikkelingsplannen (GemOP) betreffen het hele gemeentelijke grondgebied en vormen globale planningsinstrumenten voor de duurzame gemeentelijke ontwikkeling. Zij sluiten aan bij de oriënteringen van het GewOP en zijn in overeenstemming met het GBP.

Document acties